राम गणेश गडकरी - राजसंन्यास
राम गणेश गडकरी - प्रेमसंन्यास
राम गणेश गडकरी - संगीत एकच प्याला